044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

ประวัติคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการตามพันธกิจในฐานะเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมีหน้า ที่ในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2457 ที่โรงเรียนตัวอย่างจังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2461 โดยรับนักเรียนที่สำเร็จ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเรียนต่ออีก 2 ปี สำเร็จแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรครูมูลสามัญ (ป.)

 • ปี พ.ศ. 2511  ได้เริ่มผลิตครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษานอกเวลา และ พ.ศ. 2515 เริ่มผลิตครูระดับ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงนอกเวลา
 • ปี พ.ศ. 2517 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  เป็นหลักสูตร 2 ปีหลัง ต่อมาหมวดวิชาการศึกษาได้รับการยกระดับขึ้นเป็นคณะวิชาครุศาสตร์
  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2518 และได้ขยายการผลิตครู ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาต่าง ๆ
  เพิ่มขึ้นทั้งหลักสตร 2 ปีและ 4 ปี

 • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะครุศาสตร์
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ”
 • ปี พ.ศ. 2547 เปลี่ยนจากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตาม พ.ร.บ.มหาวทยาลัยราชภัฏนครราชสมา พ.ศ.2547
Image

ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 1720 ,1721 เว็บไซด์ http://www.edu.nrru.ac.th

คณะครุศาสตร์ มีอาคารปฏิบัติการทางการเรียนและห้องประชุมดังนี้ 

 • อาคารหมายเลข 17 ที่ตั้งคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วยห้องสำนักงานคณบดี ห้องเรียนจำนวน 3 ห้อง ห้องประชุมขนาด 60 ที่นั่ง 1 ห้อง ห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่ง 1 ห้อง
  ห้องฝ่ายฝึกประสบการวิชาชีพครู ห้องศูนย์การศึกษาและพัฒนาครู และห้องศุนย์เครื่อข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • อาคารหมายเลข 18 ที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ
 • อาคารหมายเลข 38 อาคารปฎิบัติการเรียนรวม ชั้น 5 ส่วนด้านขวาของอาคาร ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ห้องทดลองสอน ห้องจิตวิทยาและการแนะแนว ห้องเรียน ขนาด 100 ที่นั่ง 2 ห้อง และ ห้องเรียนขนาด 200 ที่นั่ง 1 ห้อง
 • อาคารหมายเลข 48 ที่ตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image