044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา เฟื่องวัฒนสินชัย

ระดับปริญญาตรี

Bachelor of Arts (Psychology) Ochanomizu University, Tokyo, JAPAN

ระดับปริญญาโท

Master of Arts (Clinical Psychology)Ochanomizu University, Tokyo, JAPAN

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ แสงอรุณ

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาโท

ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี

ระดับปริญญาตรี

ศษ.บ. (ดุริยางค์ไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ระดับปริญญาตรี

ศศ.บ. (การพัฒนาเด็กปฐมวัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับปริญญาเอก

ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

อาจารย์ ดร.วุฒิชัย จงคํานึงศีล

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

ระดับปริญญาตรี

ศศ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ระดับปริญญาเอก

กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ

Image

อาจารย์ ดร.วิกานดา ชัยรัตน์

ระดับปริญญาตรี

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ระดับปริญญาตรี

กศ.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับปริญญาเอก

ปร.ด. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Image

อาจารย์ ดร.ประภัสสร ชโลธร

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (วนศาสตร์ชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

ศษ.บ.(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ระดับปริญญาโท

ศศ.ม. (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับปริญญาเอก

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกร เมตตาจิต

ระดับปริญญาตรี

ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาโท

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก) B.S.(Psychology) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับปริญญาโท

วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) M.S.(Counseling Psychology) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับปริญญาเอก

ศศ.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา) Ph.D.(Counseling Psychology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย