044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา-ภาษาไทย) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาโท

ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาเอก

ปร.ต. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ

ระดับปริญญาตรี

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสานมิตร

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

ระดับปริญญาโท

M.P.A. (การจัดการสำนักบริหาร) (Executive Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

ระดับปริญญาเอก

กศ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาเอก

ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Image

อาจารย์กิติกร ทิพนัด

ระดับปริญญาตรี

นศ.บ. (นิเทศศาสตรบัณฑิต) มหาวิยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Image

อาจารย์ ดร.ปิยนุช วงศ์กลาง

ระดับปริญญาตรี

ศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับปริญญาเอก

ค .อ .ด . (สาขาเทคโนโลยีการศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Image

อาจารย์รัชชนันท์ พึ่งจันดุม

ระดับปริญญาตรี

วส.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระดับปริญญาโท

วส.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Image

อาจารย์สุวรรณา บุเหลา

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

วส.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

ศษ.บ. (การวัดและ​ประเมิน​ผลการศึกษา)​ มหาวิทยาลัย​สุโขทัย​ธรรม​าธิราช

ระดับปริญญาโท

ศษ.ม. (การบริหาร​การศึกษา) มหาวิทยาลัย​รามคำ​แหง

ระดับปริญญาเอก

ปร.ด. (เทคโนโลยี​และสื่อสาร​การศึกษา) ​มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​