044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูปประสม

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกา ปรีดาศักดิ์

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอีนดับ 1 วิทยาลัยคร ูนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

อาจารย์ ดร.กาญจนา ท่อแก้ว

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอีนดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ศรีอํานวย

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

M.Ed.(Early Childhood Education) Texas A&M University commerce Texas,U.S.A.

Ph.D.( Early Childhood Development) University of Northumbria at Newcastle,UK

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี จันทร์โสภา

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ระดับปริญญาโท

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคง

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ระดับปริญญาโท

ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภิดา โคตรโนนกอก

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอีนดับ 1 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ระดับปริญญาโท

ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์