044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาล ัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ศศ.ด. (บริหารการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ศรีอํานวย

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การประถมศึกษา-ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

MSpecEd. (Special Education) The University of Newcastle,Australia.

Ph.D. (Special Needs Education) University of Northumbria at Newcastle,UK

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์

ระดับปริญญาตรี

ศศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาโท

M.Ed. (Integrated Education for Visually Impairment) Bharathiar University, Coimbatore,India.

ระดับปริญญาเอก

ค.ด. (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Image

อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

MSpecEd. (Special Education) The University of Newcastle ,Australia

ค.ด. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Image

อาจารย์ ดร.ประดับศรี พินธุโท

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

กศ.ม. (จิตวิทยาให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Image

อาจารย์ ดร.สุภาวดี วิสุวรรณ

ระดับปริญญาตรี

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ศษ.ม. (จิตวิทยาครู การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญสุดา จิโนการ

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) วิทยาลัยครูเลย

ค.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท

ศศ.ม. (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Image

อาจารย์ปัทมาภรณ์ เสือทองปาน

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ค.ม. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Image

อาจารย์ภัคภร ขันกสิกรรม

ระดับปริญญาตรี

ศศ.บ.ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

บธ.ม. (เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น