044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

Image

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ค.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูจันทรเกษม

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

กศ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง

ระดับปริญญาตรี

ศษ.บ. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ศษ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา กีรติจำเริญ

ระดับปริญญาตรี

ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์) เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ นาคิน

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาเอก

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Image

อาจารย์ ดร.ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ระดับปริญญาโท

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาเอก

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสรา พลนงค์

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ค.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Image

อาจารย์ ดร.จุลมณี สุระโยธิน

ระดับปริญญาตรี

ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ปร.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา