044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการศึกษา

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง

ระดับปริญญาตรี

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค.ด. (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บุญจันทร์

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Ed.D. (Educational Adminstration)University of Northern Philippines

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค.อ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Image

รองศาสตราจารย์ ดร. สรรฤดี ดีปู่

ระดับปริญญาตรี

คบ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

ค.ด. (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง

ระดับปริญญาตรี

กศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ มหาสารคาม

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค.ด. (การบริหารจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Image

อาจารย์ ดร.วินัย ทองภูบาล

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (ชีววิทยา) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศษ.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Image

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ธนะสีลังกูร

ระดับปริญญาตรี

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น