044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท

วท.ม. (สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาเอก

ค.ด. (สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธี เทพไทอำนวย

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

ระดับปริญญาโท

วท.ม (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยบูรพา

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา จินดาสอน

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (พลศึกษา) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ระดับปริญญาโท

ค.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Image

อาจารย์ ดร.พลากร มะโนรัตน์

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับปริญญาเอก

ปร.ด. (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา) มหาวิทยาลัยบูรพา

Image

อาจารย์ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาโท

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาเอก

ปร.ด. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทูรย์ มีกุดเวียน

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

วท.ม. (วิทย์-กีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ