044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการวัดผลการศึกษา

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ทานอก

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) Ph.D.( Educational Research and Evaluation) มหาวิทยาลัยนเรศวร

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์

ระดับปริญญาตรี

กศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ มหาสารคาม

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยพล ธงภักดี

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การวัดผลการศึกษา) วิทยาลัยครูนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาเอก

ค.อ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Image

อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชร

ระดับปริญญาตรี

กศ.บ. (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับปริญญาโท

ค.ม. (สาขาวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

ระดับปริญญาตรี

ค.บ.(สาขาการสอนมัธยม) เอกวิทยาศาสตร์-เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

กศ.ม.(การวิจัยและสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การวัดผลการศึกษา) วิทยาลัยครูนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศษ.ด. (การวิจัยและประเมินทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์