044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

แผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พศ. 2566 - 2570)

EDU - NRRU STRATEGIC PLAN 2023-2027

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง เก่งศาสตร์ เก่งสอน และมีจิตวิญญาณความเป็นครู
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพสู่การใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา และน้อมนำ แนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ของโคราช ท้องถิ่นอีสาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน