044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

โครงการสร้างครูของพระราชาทีมวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะจิตวิญญาณความเป็นครู

วันที่ 17 มิถุนายน 2565
โครงการสร้างครูของพระราชาทีมวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี
และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จัดกิจกรรมเสริมสร้างเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะจิตวิญญาณความเป็นครู
และมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติตน โดยใช้กระบวนการ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 โรงเรียน ดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
2. โรงเรียนมหิศราธิบดี
3. โรงเรียนบ้านจอหอ
4. โรงเรียนบ้านโคกสูง
โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจาก 4 หลักสูตร จำนวน 109 คน
ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน