044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

โครงการสร้างครูของพระราชาทีมวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะจิตวิญญาณความเป็นครู และมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติตน โดยใช้กระบวนการ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โครงการสร้างครูของพระราชาทีมวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี
และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จัดกิจกรรมเสริมสร้างเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะจิตวิญญาณความเป็นครูและมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติตน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 โรงเรียน ดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
2. โรงเรียนโนนไทย
3. โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง
4. โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
5. โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร
โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจาก 4 หลักสูตร ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน