044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

โครงการสร้างครูของพระราชา “สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย” ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ในโครงการครูของพระราชา ณ โรงเรียนบ้านมาบมะค่า ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จัดโครงการสร้างครูของพระราชา “สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย” ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในโครงการครูของพระราชา
ณ โรงเรียนบ้านมาบมะค่า ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะของครูพระราชาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
โดยนักศึกษาและนักเรียนร่วมกันดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่กับน้อง สร้างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (BBL) ทาสีสนามเด็กเล่น และล้อยาง