044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ CLILL, TPACK, CBL, PBL ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” รุ่นที่ 5

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ CLILL, TPACK, CBL, PBL ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” รุ่นที่ 5 (บรรจุปี 2565) 
ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 –16.30 น. ณ โรงแรม สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมประกอบด้วย
- พิธีเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.กิติพงษ์ ลือนาม คณบดีคณะครุศาสตร์
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบูรณาการภาษาอังกฤษกับวิชาต่างๆ โดย อาจารย์ ดร.แวววลี แววฉิมพลี
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ CLILL, TPACK, CBL, PBL
ในการจัดการเรียนการสอน โดย อาจารย์นิเทศประจำกลุ่ม
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้” โดย อาจารย์ ดร.ปิยะนุช วงศ์กลาง
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ครูของชุมชน” โดย คุณครูนภาลิน ครรชิตวัฒนา