044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการสร้างครูของพระราชา “ครูปฐมวัยทำความดีที่ด่านกรงกราง” ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 – 17.00 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จัดโครงการสร้างครูของพระราชา “ครูปฐมวัยทำความดีที่ด่านกรงกราง” ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมพี่กับน้องสานสัมพันธ์ : การบูรณาการกับฐานการปฏิบัติ โดยนักเรียนและนักศึกษาร่วมกันดำเนินกิจกรรมฐานต่างๆ ได้แก่ ฐานสร้างพื้นที่การเรียนรู้ BBL ฐานปรับปรุงทาสีฐานศาลพระพุทธ ฐานการทาสีทางม้าลาย และอื่นๆ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะของครูพระราชาและพัฒนาลักษณะความเป็นครู และสมรรถนะด้านการปฏิบัติตนตามศาสตร์พระราชา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา