044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ STEM ภายใต้โครงการ "สร้างครูของพระราชา คณะครุศาสตร์"

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ STEM
ภายใต้โครงการ "สร้างครูของพระราชา คณะครุศาสตร์" มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ อาคาร 17 ชั้น 2
โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ STEMโดยคุณครูสุนันทา สร้อยสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระแก้ว
.การจัดโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างครูของพระราชา
มีเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณลักษณะ จิตวิญญาณความเป็นครู และการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติตน มีผู้ร่วมโครงการ
เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 20 คน โดยนักศึกษามีโอกาสได้รับความรู้และทักษะ
การจัดการเรียนรู้แบบ STEM ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM และฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมแบบ STEM ซึ่งจะสามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมกับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย