044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ลงพื้นที่สถานศึกษาทำกิจกรรมโครงการสร้างครูของพระราชา

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม คณบดีคณะครุศาสตร์
พร้อมด้วย ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง รองคณบดี ลงพื้นที่ ร่วมให้ขวัญและกำลังใจ แก่คณาจารย์และนักศึกษา
ของหลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต ในการทำกิจกรรมโครงการสร้างครูของพระราชา
โดยภาคเช้า เป็นกิจกรรมของหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
ภาคบ่าย เป็นกิจกรรมของหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา และการแนะแนว ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์