044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

คณาจารย์คณะครุศาสตร์บริการวิชาการร่วมกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ในการอบรมปฏิบัติการ เรื่องเตรียมพร้อมหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

คณาจารย์คณะครุศาสตร์บริการวิชาการ ให้กับครูวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครราชสีมา เขต 3
ในการอบรมปฏิบัติการเรื่อง เตรียมพร้อมหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
โดยมี ผู้อำนวยการ.เผด็จศึก โชติกลาง และทีมศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่
ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ จังหวัดนครราชสีมา
วิทยากร นำทีมโดย ผศ.ดร.สิรินาถ จงกลกลาง , ผศ.ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์ , ผศ.จันทร์เพ็ญ แสงอรุณ , ผศ.ฤทธี เทพไทอำนวย
อ.ดร.กาญจนา ท่อแก้ว และ อ.ดร.ปิยนุช วงศ์กลาง
ผลการอบรม คุณครูวิชาการ 18 ศูนย์คุณภาพ ได้รายวิชาที่เน้นสมรรถนะ และหน่วยการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ที่เน้นสมรรถนะการเรียนรู้
และสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนางาน พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม