044-009009 ต่อ 1721 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 1 จัดโครงการบริการวิชาการ ตามโครงการสร้างครูของพระราชา ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 1 จัดโครงการบริการวิชาการ ตามโครงการสร้างครูของพระราชา
ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ พึ่งจันดุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
โครงการสร้างครูของพระราชา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะของครูพระราชา และพัฒนาลักษณะความเป็นครู และสมรรถนะด้านการปฏิบัติตนตามศาสตร์พระราชา ซึ่งสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้ออกแบบกิจกรรมการบ่มเพาะ นักศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและพฤติกรรมที่ดี
มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีทักษะถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ฝึกเทคนิคการสอน ตลอดจนการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง
โดยประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM เพื่อจัดกิจกรรมกับนักเรียน ประกอบด้วย การให้ความรู้พื้นฐานของขั้นตอนการเรียนรู้ แบบ STEM
จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม 2 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ฐานการเรียนรู้ที่ 1 จรวดร่อนนานจัง และฐานการเรียนรู้ที่ 2 เรือกู้ภัย การจัดกิจกรรมในโครงการ แสดงให้เห็นถึงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติตน โดยกระบวนการออกแบบกิจกรรมได้มีการดำเนินงานตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9