044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมให้ความรู้การสอบบรรจุรับราชการครู กลุ่มวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และกลุ่มวิชามาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ

ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2  อาคาร 31 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การสอบบรรจุรับราชการครูกลุ่มวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
และกลุ่มวิชามาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4-5 
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ นายธรรมนูญ ทององค์ และ นางสาววรกมล น้อยโสภณ
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ วิชามาตรฐานและความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน วิชาความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางปฏิรูปการศึกษา