044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

คำสั่งให้เข้าอบรมสำหรับสายวิชาการและสนับสนุน