044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ทานอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ทานอกประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
ประวัติการศึกษา
 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
 • ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูนครราชสีมา (2535)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลางรองประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
ประวัติการศึกษา
 • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556)
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2539)
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2534)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์กรรมการสาขาวิชาการประถมศึกษา
ประวัติการศึกษา
 • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2559)
 • การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546)
 • ครุศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี (2527)
รองศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์กรรมการสาขาวิชาการประถมศึกษา
ประวัติการศึกษา
 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
 • การศึกษามหาบัณฑิต (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา (2535)
 • การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (2544)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2548)
 • การศึกษาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน (2526)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสงกรรมการสาขาวิชาการประถมศึกษา
ประวัติการศึกษา
 • ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
 • การศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2545)
 • ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา (2541)
ผู้ช่วยศาสตารจารย์ อลิสา เฟื่องวัฒนสินชัย
ผู้ช่วยศาสตารจารย์ อลิสา เฟื่องวัฒนสินชัยกรรมการสาขาวิชาการประถมศึกษา
ประวัติการศึกษา
 • Master of Arts (Psychology) Ochanomizu University, Japan (2554)
 • Bachelor of Arts (Psychology) Ochanomizu University, Japan (2552)
อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชร
อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชรกรรมการสาขาวิชาการประถมศึกษา
ประวัติการศึกษา
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
 • การศึกษาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา (2550)
อาจารย์ ดร.ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์
อาจารย์ ดร.ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์กรรมการและเลขานุการสาขาวิชาการประถมศึกษา
ประวัติการศึกษา
 • การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา (2564)
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2556)
 • ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (2547)