044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์

แผนคณะครุศาสตร์

แผนคณะครุศาสตร์

1. แผนปฏิบัติราชการ (คลิก)
2. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (คลิก)
3. แผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ (คลิก)
4. แผนปฏิบัติการงบประมาณ
    4.1.  แผนปฏิบัติการงบประมาณ2566(1) (คลิก)
    4.2. แผนปฏิบัติการงบประมาณ2566(1) (คลิก)
5. แผนการจัดการความรู้ (KM) (คลิก)
6. แผนบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คลิก)
7. แผนพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเป็นครู (คลิก)
8. แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ (คลิก)
9. แผนบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (คลิก)
10. แผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (คลิก)
11. แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล (คลิก)
12. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (คลิก)