044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์

บุคลากรงานประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสงรองคณบดีฝ่ายบริหารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชร
อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
นางสาวมณีนุช ยศสูงเนิน
นางสาวมณีนุช ยศสูงเนินนักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว)