หมายเลขโทรศัพท์

044-009-009 ต่อ 1724 และ 062-195-9333

E-mail

karusima@nrru.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์

044-009-009 ต่อ 1724

แฟ็กซ์

044-242636

E-mail

edukorat@nrru.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

วารสารครุสีมาปีที่ 6 ฉบับที่ 2

วารสารครุสีมาปีที่ 6 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2566)
เผยแพร่ 31 สิงหาคม 2566
ประชาสัมพันธ์-news2-600px

ส่วนหน้า

เนื้อหา

การวิเคราะห์กลวิธีการแปลกวีนิพนธ์คำทางวัฒนธรรมใบเยมซีจีนเป็นไทยในศาลเจ้า

รุจิรา ศรีสุภา, พชรมน ชื่อสัจลือสกุล, รุณรัตน์ ศรีสุราช และเฉิน ห้าว

5-15

ผลของกิจกรรมจิตอาสาที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ

นราภรณ์ เหงี่ยมโพธิ์ และวาระดี ชาญวิรัตน์

30-41

ส่วนหลัง