หมายเลขโทรศัพท์

044-009-009 ต่อ 1724 และ 062-195-9333

E-mail

karusima@nrru.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์

044-009-009 ต่อ 1724

แฟ็กซ์

044-242636

E-mail

edukorat@nrru.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

วารสารครุสีมาปีที่ 6 ฉบับที่ 1

วารสารครุสีมาปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน 2566)
เผยแพร่ 30 เมษายน 2566
ประชาสัมพันธ์-news

ส่วนหน้า

เนื้อหา

การศึกษาพฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์ กรณีแอปพลิเคชั่นติ๊กต็อก (TikTok) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

อมรรัตน์ เครือวัลย์, กัลยกร สายยืนยง, ณัฐวรรณ วรรณโภคิน, ศิริยากร นิ่มนวล , ศิรัญญา โหละยะวงศ์ และเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล

5-19

การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ , จันทร์เพ็ญ แสงอรุณ , ประยุทธ ไทยธานี , ประภัสสร ชโลธร , วิกานดา ชัยรัตน์ , กนกกร เมตตาจิต , วุฒิชัย จงคำนึงศีล และอลิสา เฟื่องวัฒสินชัย

20-32

ส่วนหลัง