หมายเลขโทรศัพท์

044-009-009 ต่อ 1724 และ 062-195-9333

E-mail

karusima@nrru.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์

044-009-009 ต่อ 1724

แฟ็กซ์

044-242636

E-mail

edukorat@nrru.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ บทความวิจัย ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผลงานของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีความประสงค์จะเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัยสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา และสาขาสังคมศาสตร์

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม