หมายเลขโทรศัพท์

044-009-009 ต่อ 1724 และ 062-195-9333

E-mail

karusima@nrru.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์

044-009-009 ต่อ 1724

แฟ็กซ์

044-242636

E-mail

edukorat@nrru.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ

จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ (Publication Ethics) วารสารครุสีมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

บทบาทหน้าที่ของผู้นิพนธ์บทความ (Duties of Authors)
1. บทความที่ผู้นิพนธ์ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
2. ต้องทำการอ้างอิงให้ถูกต้องทุกครั้งเมื่อนำผลงานของผู้อื่นมานำเสนอหรืออ้างอิงประกอบในเนื้อหาบทความของตนเอง และต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และจะต้องความรับผิดชอบในการอ้างอิงเนื้อหา เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น) และจะดำเนินการถอดถอนบทความออกจากการเผยแพร่ของวารสารทันที
3. ผู้นิพนธ์ไม่สามารถนำบทความที่ได้รับการตีพิมพ์กับวารสารครุสีมาแล้ว ไปดัดแปลงเพื่อนำไปเสนอการตีพิมพ์ในวารสารอื่น และการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
4. ต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารครุสีมา กำหนดในส่วนของคำแนะนำในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุสีมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
5. ต้องแก้ไขบทความตามคำแนะนำของกองบรรณาธิการ และผู้ประเมินบทความอย่างเคร่งครัดหากไม่ดำเนินการแก้ไข ตามคำแนะนำและตามเวลาที่กำหนด ทางวารสารขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบรับบทความของท่านมาตีพิมพ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. ผู้นิพนธ์ควรยอมรับผลการพิจารณาประเมินบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการ

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ (Duties of Editors)
1. พิจารณาและตรวจสอบบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารทุกบทความ โดยพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหาบทความกับเป้าหมายและขอบเขตของวารสาร ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพบทความในกระบวนการประเมินคุณภาพบทความก่อนการตีพิมพ์
2. ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือนำไปเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง
3. ต้องปฏิบัติตามกระบวนการการดำเนินงานของวารสารอย่างเคร่งครัด
4. บรรณาธิการจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของบทความอย่างเคร่งครัดก่อนการตีพิมพ์ และจะต้องไม่แก้ไขข้อความในบทความอันทำให้บทความสูญเสียนัยสำคัญของบทความนั้น ๆ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของวารสารในทุกภาคส่วน เพื่อให้วารสารมีคุณภาพ
5. ต้องรักษาผลการพิจารณาต้นฉบับบทความและข้อคิดเห็นต่างๆ จากผู้ประเมินบทความไว้เป็นความลับ และไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
6. หากปรากฏว่ามีความไม่ถูกต้อง หรือการทุจริตเกิดขึ้นกับบทความ และผ่านการตรวจสอบแล้ว บรรณาธิการต้องดำเนินการเพิกถอนบทความนั้นด้วยความชัดเจนที่จะสามารถพิสูจน์ได้ ทั้งนี้ การเพิกถอนนี้ต้องให้ผู้อ่านและระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ทราบด้วย

บทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Duties of Reviewers)
1. ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ และพิจารณาบนหลักการและเหตุผลทางวิชาการโดยปราศจากอคติหรือความขัดแย้งส่วนตัว
2. ต้องระลึกไว้เสมอว่าตนเองเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทความที่รับประเมินอย่างแท้จริง
3. หากพบว่าบทความที่รับประเมินเป็นบทความที่คัดลอกผลงานอื่น ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที พร้อมแสดงหลักฐานการคัดลอกที่ชัดเจน
4. ต้องรักษาระยะเวลาการประเมินตามกรอบเวลาการประเมินที่วารสารกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความให้ผู้อื่นได้รับรู้
5. ต้องประเมินบทความโดยยึดหลักความถูกต้องทางวิชาการ และพิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อให้บทความมีความสมบูรณ์และได้รับการยอมรับทางวิชาการ
6. ต้องคำนึงถึงคุณภาพของบทความที่จะลงตีพิมพ์ เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของวารสารและการพัฒนาต่อยอดวารสารในอนาคต