หมายเลขโทรศัพท์

044-009-009 ต่อ 1724 และ 062-195-9333

E-mail

karusima@nrru.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์

044-009-009 ต่อ 1724

แฟ็กซ์

044-242636

E-mail

edukorat@nrru.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์ ลือนาม               คณบดีคณะครุศาสตร์

บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ ไทยธานี            ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริรัตน์ นาคิน                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา  ตุ้ยคำภีร์                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรี ฤกษ์จารี                   โรงเรียนดรุณาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ       มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. อารี พันธ์มณี                    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ แหนจอน            มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พาสนา จุลรัตน์              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณี เจตจำนงนุช         โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา ธงภักดี                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวิสาข์ โชรัมย์             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสรา  พลนงค์                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อาจารย์ ดร. กาญจนา ท่อแก้ว                           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ ดร.แวววลี  แววฉิมพลี                          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ฝ่ายจัดการและเผยแพร่
นางสาวพัชสุดา จำปาโพธิ์                                 นักวิชาการศึกษา
นางสุรัชยากรณ์ วิพัฒน์โสภากร                          นักวิชาการศึกษา
นางสาวราตรี สุวรรณโยธี                                   นักวิชาการศึกษา
นายกฤษณะ พีระนวโชติ                                    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายทัศนชัย ภิญโญทรัพย์                                 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางรดาภัค พลคำแก้ว                                       นักวิชาการพัสดุ
นางสาวดลลักษณ์ ดาวโคกสูง                            นักวิชาการพัสดุ